SFS 2008:1109 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

081109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

1

dels

att i 3 kap. 76 §, 4 kap. 6, 10 a, 10 d, 12, 13, 15, 16�17 c, 18 a och

20 §§, 10 kap. 13 a §, 11 kap. 4 §, 13 kap. 3, 7 och 9 §§ samt 14 kap. 13 och
14 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝Transport-
styrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att i 10 kap. 5, 11 och 12 §§ orden ⬝Statens räddningsverk⬝ ska bytas

ut mot ⬝Myndigheten för samhällsskydd och beredskap⬝,

dels

att i 13 kap. 7 § ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝,

dels

att 9 kap. 1 §, 13 kap. 1 och 2 §§ samt 15 kap. 1 § ska ha följande ly-

delse.

9 kap.

1 §

2

På en motorväg gäller följande.

1. Endast trafik med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat for-

don som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40
kilometer i timmen får förekomma. Mopeder klass I får dock inte framföras
på en motorväg.

2. Fordon får föras in på en motorväg endast vid vägens början eller på en

påfartsväg och föras av motorvägen endast på en avfartsväg eller vid dess
slut.

3. Fordon får inte föras på skiljeremsan eller på en tvärgående förbindel-

seväg mellan körbanorna.

1

Senaste lydelse av

3 kap. 76 § 2008:46
4 kap. 6 § 2005:949
4 kap. 10 a § 2006:1208
4 kap. 10 d § 2006:1208
4 kap. 12 § 2006:1573
4 kap. 13 § 2006:1573
4 kap. 15 § 2008:551
4 kap. 16 § 2008:551
4 kap. 17 § 2004:285
4 kap. 17 a § 2004:285
4 kap. 17 b § 2008:551

2

Senaste lydelse 2008:46.

SFS 2008:1109

Utkom från trycket
den 12 december 2008

4 kap. 17 c § 2008:551
4 kap. 18 a § 2007:882
4 kap. 20 § 1999:240
10 kap. 5 § 2005:271
10 kap. 12 § 2007:101
10 kap. 13 a § 2008:46
11 kap. 4 § 2006:1027
13 kap. 3 § 2007:235
13 kap. 7 § 2008:46
14 kap. 14 § 2007:101.

background image

2

SFS 2008:1109

4. Fordon får inte vändas eller backas.
5. Fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts

med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats. Bussar i linjetrafik får
dock stannas vid särskilt anordnade hållplatser.

6. Fordon får inte föras med högre hastighet än 110 kilometer i timmen.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg

även i andra fall än som anges i första stycket 1 får föras på motorväg. Före-
skrifterna ska vara förenade med sådana villkor att trafiksäkerheten inte
äventyras.

Vägverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten

på en motorväg ska vara 120 kilometer i timmen.

13 kap.

1 §

Länsstyrelsen ska före mars månads utgång varje år upprätta en sam-

manställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i länet. Sam-
manställningen ska även uppta bärighetsklasser och sådana lokala trafikföre-
skrifter som är av större allmänt intresse.

Sammanställningen ska införas i länets författningssamling och sändas till

Vägverket, Transportstyrelsen, Försvarsmakten och polismyndigheten samt
de myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen.

2 §

Hos länsstyrelsen ska det finnas en för allmänheten tillgänglig karta

över de allmänna vägarna inom länet. Kartan ska vara upprättad i lämplig
skala.

Kopior av kartan ska före juni månads utgång varje år sändas till Vägver-

ket, Transportstyrelsen och de myndigheter som har hand om väg- eller ga-
tuhållningen. Om någon ändring i den senast översända kartan inte har gjorts
eller om ändringarna har liten omfattning behöver endast anmälan om detta
göras.

15 kap.

1 §

Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får överklagas

enligt följande.

Beslut av

Får överklagas

hos

En polismyndighet

Länsstyrelsen

En myndighet som har hand om väg- och gatuhåll-
ningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

Rikspolisstyrelsen

Regeringen

Vägverket eller Transportstyrelsen som första instans

Regeringen

Transportstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.
De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga en polismyndighets

eller länsstyrelses beslut i fråga om lokala trafikföreskrifter och undantag
från sådana föreskrifter.

background image

3

SFS 2008:1109

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008