SFS 2008:1110 Förordning om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter

081110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:215) om
lotsavgifter;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1999:215) om lotsavgifter

ska ha följande lydelse.

9 §

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om ersättning för sådana kost-

nader som avses i 4 §.

För beslut om undantag från skyldighet att anlita lots som Transportstyrel-

sen har meddelat föreskrifter om med stöd av 5 § förordningen (1982:569)
om lotsning m.m. ska en avgift tas ut som bestäms av styrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1110

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008