SFS 2008:1111 Förordning om ändring i kungörelsen (1961:563) angående trafikregler för luftfarten

081111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1961:563) angående
trafikregler för luftfarten;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 1, 4 och 5 §§ kungörelsen (1961:563) angå-

ende trafikregler för luftfarten

1

ordet ⬝luftfartsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot

⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

1 § 1994:380
4 § 1965:202
5 § 1994:380.

SFS 2008:1111

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008