SFS 2008:1112 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

081112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)

1

dels

att i 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 3, 15–18 och 20 §§, 4 kap. 9 och

14 §§, 7 kap. 4 och 10 §§, 8 kap. 3–3 b, 6, 8, 10 a och 11 §§ samt 9 kap. 1 §
ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrel-
sen” i motsvarande form,

dels

att 2 kap. 4 §, 3 kap. 10 § samt 8 kap. 1, 2, 4–5 och 12 §§ ska ha föl-

jande lydelse.

2 kap.

4 §

Ett bevis enligt 2 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) utfärdas efter be-

slut av Transportstyrelsen.

3 kap.

10 §

2

Förarprov ska avläggas inför den som Transportstyrelsen har förord-

nat att förrätta förarprov. Som förarprövare får Transportstyrelsen förordna
tjänstemän vid Vägverket och Försvarsmakten samt lärare vid gymnasie-
skola, komvux eller fristående skola med motsvarande utbildning.

Innan Transportstyrelsen förordnar en person som är verksam inom För-

svarsmakten eller gymnasieskola, komvux eller fristående skola med mot-
svarande utbildning ska styrelsen samråda med berörd myndighet respektive
Statens skolverk i fråga om lärare.

Om Transportstyrelsen finner att den som förordnats att förrätta förarprov

med hänsyn till sina personliga förhållanden inte längre kan anses vara
lämplig som förarprövare, får styrelsen återkalla förordnandet.

1

Senaste lydelse av

1 kap. 2 § 2001:666
2 kap. 3 § 2001:538
3 kap. 3 § 1998:488
3 kap. 15 § 2004:1084
3 kap. 20 § 2003:522
4 kap. 14 § 2008:738
7 kap. 4 § 2001:666

2

Senaste lydelse 2003:522.

SFS 2008:1112

Utkom från trycket
den 12 december 2008

7 kap. 10 § 1999:992
8 kap. 3 § 2003:522
8 kap. 3 a § 2005:475
8 kap. 3 b § 2008:738
8 kap. 6 § 2003:522
8 kap. 10 a § 1999:992
9 kap. 1 § 2003:522.

background image

2

SFS 2008:1112

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

8 kap.

1 §

Ytterligare föreskrifter om medicinska krav för behörighet och före-

skrifter för tillämpningen av 3 kap. 3 § och 10 kap. 2 § körkortslagen
(1998:488) får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Socialsty-
relsen. Transportstyrelsen får efter samråd med Socialstyrelsen även med-
dela föreskrifter om sådan synprövning och sådant läkarintyg som ska ligga
till grund för intyg och utlåtande enligt 3 kap. 1 § samt om socialnämnds ytt-
rande enligt 3 kap. 8 §.

2 §

3

Föreskrifter om polismyndighetens och Kriminalvårdens yttrande en-

ligt 3 kap. 8 § får meddelas av Rikspolisstyrelsen respektive Kriminalvården
efter samråd med Transportstyrelsen. Rikspolisstyrelsen får efter samråd
med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om omhändertagande av kör-
kort och medgivande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488).

4 §

4

Föreskrifter om förarutbildning

1. i trafikskolor finns i förordningen (1998:978) om trafikskolor,
2. i gymnasieskolan, komvux och fristående skola med motsvarande ut-

bildning får meddelas av Statens skolverk efter samråd med Transportstyrel-
sen,

3. inom Försvarsmakten får meddelas av Försvarsmakten efter samråd

med Transportstyrelsen,

4. i andra fall får meddelas av Transportstyrelsen.
Föreskrifter om körträning i gymnasieskolan, komvux och fristående

skola med motsvarande utbildning får meddelas av Statens skolverk efter
samråd med Transportstyrelsen.

5 §

5

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förarprov. Transport-

styrelsen får, efter samråd med Vägverket, Statens skolverk och Försvars-
makten, meddela föreskrifter om förordnande att förrätta förarprov.

12 §

6

Transportstyrelsen utövar tillsyn över förarprövningen.

I tillsynen över förarprövningen ska styrelsen samråda med berörd myn-

dighet respektive Statens skolinspektion i fråga om verksamheten inom
gymnasieskola, komvux och fristående skola.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2003:522.

4

Senaste lydelse 2003:522.

5

Senaste lydelse 2003:522.

6

Senaste lydelse 2008:728.