SFS 2008:1113 Förordning om ändring i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

081113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:237) om
behörigheter för sjöpersonal;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:237) om behörig-

heter för sjöpersonal

dels

att i 1 kap. 2 och 4�13 §§, 2 kap. 1, 10, 13, 26�28, 31 och 32 §§,

4 kap. 10 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 2 och 3 §§, 7 kap. 1 § samt i punkt 3 i ikraft-
trädande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:962) om
ändring i nämnda förordning ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ i olika böjningsformer
ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att i 1 kap. 5 och 7 §§ samt 7 kap. 1 § ordet ⬝verket⬝ i olika böjnings-

former ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝ i motsvarande form.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1113

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008