SFS 2008:1115 Förordning om ändring i förordningen (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering

081115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:321) om
kontrollavgift vid olovlig parkering;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1984:321) om kontrollavgift vid

olovlig parkering

1

ska ha följande lydelse.

Föreskrifter för verkställighet av 3 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid
olovlig parkering får meddelas av Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningen 1992:1283.

SFS 2008:1115

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008