SFS 2008:1116 Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

081116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:1128) om
felparkeringsavgift;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1976:1128) om felparke-

ringsavgift

1

dels

att i 3, 6 och 9–11 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transport-

styrelsen”,

dels

att 12 § ska ha följande lydelse.

12 §

2

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1976:206) om

felparkeringsavgift eller denna förordning får i fråga om 8 och 9 §§ lagen
om felparkeringsavgift och 4 och 5 §§ denna förordning meddelas av Riks-
polisstyrelsen och i fråga om 13 § första stycket lagen om felparkeringsav-
gift och 6 § denna förordning av Skatteverket efter samråd med Transport-
styrelsen. I övrigt får verkställighetsföreskrifter meddelas av Transportsty-
relsen. Formulär till blanketter fastställs av Transportstyrelsen efter samråd
med annan myndighet som berörs. Transportstyrelsen får meddela föreskrif-
ter om att inbetalning av felparkeringsavgift endast får ske med användande
av blankett som styrelsen har fastställt efter samråd med Posten Aktiebolag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1981:144.

Senaste lydelse av
3 § 1992:1282
6 § 1993:1238
9 § 1992:1282
10 § 1992:1282
11 § 2003:861.

2

Senaste lydelse 2003:920.

SFS 2008:1116

Utkom från trycket
den 12 december 2008

2

SFS 2008:1103–1172

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008