SFS 2008:1117 Förordning om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

081117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1970:340) om
skolskjutsning;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1970:340) om skolskjuts-

ning

1

ska ha följande lydelse.

8 §

2

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får

meddelas av Transportstyrelsen. Därvid får föreskrivas att en sådan utmärk-
ningsanordning som avses i 5 § ska vara av en typ som godkänts av styrelsen
eller någon annan myndighet.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om

undantag från bestämmelserna i denna förordning, när det är nödvändigt av
särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1975:880.

2

Senaste lydelse 2005:950.

SFS 2008:1117

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008