SFS 2008:1118 Förordning om ändring i förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

081118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1945:625) om
registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon
som är införda i det militära fordonsregistret;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1945:625) om registrering

m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsre-
gistret ska ha följande lydelse.

5 §

1

Föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning får meddelas av

Transportstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:4.

SFS 2008:1118

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008