SFS 2008:1119 Förordning om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

081119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för
den kommunala organisationen för
räddningstjänst under utbildning och höjd
beredskap;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om vägtrafikförordningen (1995:137) för

den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och
höjd beredskap

1

dels

att i 4, 7, 9, 10, 16 och 22 §§ orden ”Statens Räddningsverk” ska by-

tas ut mot ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”,

dels

att i 9, 10, 16 och 21 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Trans-

portstyrelsen”,

dels

att i 9 och 22 §§ ordet ”Räddningsverket” i olika böjningsformer ska

bytas ut mot ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” i motsva-
rande form,

dels

att 8, 12 och 18 §§ ska ha följande lydelse.

8 §

2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av

Transportstyrelsen fastställa den högsta hastighet som i stället för vad som
anges i 4 kap. 20 § första och andra styckena och 21 § trafikförordningen
(1998:1276) ska gälla för färd med fordon som används vid räddningsinsat-
ser under höjd beredskap.

12 §

Närmare föreskrifter för tillämpningen av 6 och 11 §§ får meddelas

av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Trans-
portstyrelsen.

18 §

Släpfordon som används vid räddningsinsatser under höjd beredskap

och utbildning ska vara försedda med särskilda skyltar. Närmare föreskrifter
om utformningen av skyltarna får meddelas av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap efter samråd med Försvarsmakten.

1

Senaste lydelse av

4 § 2003:797
7 § 1998:1308
9 § 1998:1285
10 § 2003:797
16 § 2003:797.

2

Senaste lydelse 1998:1285.

SFS 2008:1119

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1119

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)