SFS 2008:1120 Förordning om ändring i förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar

081120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1957:601) om
elektriska starkströmsanläggningar;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 9 kap. 1 § förordningen (1957:601) om elek-

triska starkströmsanläggningar

1

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 9 kap. 1 § 2004:1103.

SFS 2008:1120

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008