SFS 2008:1121 Förordning om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

081121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1279) med
bemyndigande att meddela föreskrifter och andra
beslut enligt sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1994:1279) med bemyndigande

att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

1

ska ha

följande lydelse.

Sjöfartsverket får lämna medgivande enligt 1 kap. 1 b § första stycket sjö-

lagen (1994:1009).

Transportstyrelsen får
� meddela föreskrifter om prejning och visitering enligt 6 kap. 3 § sjöla-

gen,

� meddela föreskrifter om skyldighet att medföra ett exemplar av sjölagen

samt vissa skeppshandlingar enligt 6 kap. 4 § sjölagen,

� meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att föra dagbok en-

ligt 18 kap. 1 § sjölagen, samt

� meddela föreskrifter om dagbok enligt 18 kap. 4 § sjölagen.
Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter samråd med Riks-

polisstyrelsen, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningen 1999:523.

SFS 2008:1121

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008