SFS 2008:1122 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)

081122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);

utfärdad den 27 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (1986:171)

1

dels

att 31 och 37 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att i 1, 3–5, 8, 9, 11–23, 25–30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45–48, 50,

51, 53–71, 73–77, 80–84, 86–92, 94–98, 100, 102, 104, 105, 106 a, 110,
115, 117–121, 124, 125, 128–135, 137, 138, 140, 141, 144 och 146 §§ samt
i rubriken närmast före 138 § ordet ”Luftfartsstyrelsen” i olika böjningsfor-
mer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form,

dels

att i 107 § ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Sjöfartsver-

ket”,

dels

att i 107 § ordet ”styrelsen” ska bytas ut mot ”verket”,

dels

att 114 och 139 §§ ska ha följande lydelse.

114 §

Föreskrifterna i 7 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

om ersättning av staten för medverkan i räddningstjänst ska gälla för sådan
flygräddningstjänst utanför svenskt område som leds av Sjöfartsverket eller
den som verket utser.

139 §

2

Om körkortet återkallas för den som har luftfartscertifikat eller om

det på annat sätt har kommit fram någon omständighet som bör föranleda att
certifikatet återkallas, skall den länsstyrelse som avses i 10 kap. 4 § kör-
kortslagen (1998:488) underrätta Transportstyrelsen om det.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifter som har

meddelats av Luftfartsstyrelsen anses vid tillämpningen av förordningen
vara meddelade av Transportstyrelsen.

1

Förordningen omtryckt 2005:38.

Senaste lydelse av
4 § 2008:706
25 § 2006:436
25 a § 2006:436
80 § 2005:228
94 § 2008:249
106 a § 2006:1397
117 § 2007:492
118 § 2007:492

2

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:1122

Utkom från trycket
den 12 december 2008

119 § 2007:492
120 § 2007:492
121 § 2007:492
124 § 2007:492
125 § 2007:492
135 § 2007:492
138 § 2005:94.

background image

2

SFS 2008:1122

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)