SFS 2008:1123 Förordning om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305)

081123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 3, 10–13, 15 och 16 §§ svävarfartsförord-

ningen (1986:305)

1

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrel-

sen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifter som har

meddelats av Sjöfartsverket anses vid tillämpningen av förordningen vara
meddelade av Transportstyrelsen.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

10 § 1995:140
11 § 1997:152
15 § 1999:349
16 § 1998:1312.

SFS 2008:1123

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;