SFS 2008:1125 Förordning om ändring i förordningen (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

081125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:68) om
tilläggsavgift i kollektiv persontrafik;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:68) om tilläggsav-

gift i kollektiv persontrafik

1

dels

att i 2 § ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att i 2 § ordet ⬝Verket⬝ ska bytas ut mot ⬝Styrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartement)

1

Senaste lydelse av 2 § 1992:1503.

SFS 2008:1125

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008