SFS 2008:1126 Förordning om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

081126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:398) om
handikappanpassad kollektivtrafik;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1980:398) om handikapp-

anpassad kollektivtrafik ska ha följande lydelse.

4 §

1

Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket ska, inom sina respektive

områden, initiera, planera och följa upp anpassningen. Detsamma gäller
Transportstyrelsen inom luftfartsområdet. Rikstrafiken ska verka för att an-
passningen samordnas.

Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen får, inom

sina respektive områden, meddela de föreskrifter som behövs om färdmed-
lens och terminalernas konstruktion, utrustning och drift.

Innan föreskrifter meddelas ska myndigheterna samråda med berörda

myndigheter, terminalansvariga och handikapporganisationer samt med
företrädare för dem som utövar trafiken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:1107.

SFS 2008:1126

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008