SFS 2008:1127 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

081127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1980:789) om åtgärder

mot förorening från fartyg

1

dels

att i 1 kap. 2 §, 2 kap. 11�14, 18, 19, 25�27, 29 och 30 §§, 3 kap. 1, 2,

4, 7, 8 och 11�13 §§, 4 kap. 1, 3�8, 11 och 12 §§, 5 kap. 1, 4 och 5 §§, 6 kap.
1, 2, 6, 7 och 14�16 §§, 7 kap. 1�5, 6 a och 7�9 §§, 8 kap. 5 § samt 9 kap. 1,
2, 4, 10, 14 och 15 §§ ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ i olika böjningsformer ska by-
tas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att i 3 kap. 2, 4 och 8 §§ samt 6 kap. 2 § ordet ⬝verket⬝ i olika böj-

ningsformer ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att 8 kap. 1 och 2 §§ samt 9 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

SFS 2008:1127

Utkom från trycket
den 12 december 2008

Senaste lydelse av
1 kap. 2 § 2006:1321
2 kap. 11 § 2006:1321
2 kap. 12 § 2006:1321
2 kap. 13 § 2006:1321
2 kap. 14 § 2006:1321
2 kap. 18 § 2006:1321
2 kap. 19 § 2006:1321
2 kap. 25 § 2006:1321
2 kap. 26 § 2006:1321
2 kap. 27 § 2006:1321
2 kap. 29 § 2006:1321
2 kap. 30 § 2006:1321
3 kap. 1 § 1996:528
3 kap. 2 § 1996:528
3 kap. 4 § 2000:1151
3 kap. 7 § 1983:59
3 kap. 8 § 1983:59
3 kap. 11 § 2001:1292
3 kap. 12 § 2000:1151
3 kap. 13 § 2000:1151
4 kap. 1 § 2003:441
4 kap. 3 § 1983:59
4 kap. 4 § 1983:59
4 kap. 5 § 1996:528
4 kap. 6 § 1995:592
4 kap. 7 § 2003:441
4 kap. 8 § 1996:528

4 kap. 11 § 2003:441
4 kap. 12 § 2003:441
5 kap. 1 § 1983:59
5 kap. 4 § 2004:751
5 kap. 5 § 2004:751
6 kap. 1 § 2003:441
6 kap. 2 § 2003:441
6 kap. 6 § 1983:59
6 kap. 7 § 1983:59
6 kap. 14 § 2003:441
6 kap. 15 § 2001:1292
6 kap. 16 § 2003:441
7 kap. 1 § 1996:528
7 kap. 2 § 1996:528
7 kap. 3 § 1996:528
7 kap. 4 § 1996:528
7 kap. 5 § 2001:1292
7 kap. 6 a § 2003:441
7 kap. 7 § 1996:528
7 kap. 8 § 2003:441
7 kap. 9 § 2003:441
8 kap. 5 § 1996:528
9 kap. 1 § 2000:1151
9 kap. 2 § 2000:1151
9 kap. 4 § 1998:909
9 kap. 10 § 2001:1292
9 kap. 14 § 2001:1292
9 kap. 15 § 2002:698.

background image

2

SFS 2008:1127

8 kap.

1 §

2

Beslut enligt 9 kap. 1 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

från fartyg ska underställas behörig befattningshavare hos Transport-
styrelsen.

2 §

3

Ett beslut enligt 7 kap. 4 § första stycket, 5 eller 6 §, 6 a § andra

stycket eller 6 b § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
eller enligt 7 kap. 8 § denna förordning som har meddelats inom Transport-
styrelsen av någon annan än sådan befattningshavare som anges i 8 kap. 1 §
ska genast underställas denne.

9 kap.

3 §

4

Beslut som meddelas av Transportstyrelsen med stöd av denna förord-

ning ska meddelas efter samråd med

1. Naturvårdsverket, i fråga om,
a) föreskrifter som meddelas med stöd av 1 kap. 2 §, 2 kap., 3 kap. 2 §

andra stycket, 7 §, 8 §, 11 § första stycket i fråga om anordningarnas utform-
ning och drift eller 13 §, 4 kap. 1 eller 8 §,

b) medgivande som lämnas med stöd av 3 kap. 1 §,
c) undantag som föreskrivs med stöd av 9 kap. 1 §, dock ej såvitt avser

undantag från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,

2. Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen, i fråga om
a) föreskrifter som meddelas med stöd av 5 kap. 4 §,
b) undantag som föreskrivs med stöd av 9 kap. 1 §, såvitt avser undantag

från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,

3. Kustbevakningen, Naturvårdsverket och Sjöfartsverket samt, om det

behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet, Försvarsmakten, i fråga om
föreskrifter som meddelas med stöd av 7 kap. 1 §,

4.

Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och

hydrologiska institut, Fiskeriverket och Naturvårdsverket, i fråga om före-
skrifter enligt 7 kap. 3 § 1 lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,

5. Kustbevakningen, Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, i fråga om

föreskrifter enligt 7 kap. 3 § 2 lagen om åtgärder mot förorening från fartyg
som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,

6. Kustbevakningen och Naturvårdsverket, i fråga om
a) beslut om samråd som avses i 7 kap. 4 § andra stycket,
b) föreskrifter som avses i 7 kap. 7 §,
7. Försvarsmakten, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet,

i fråga om föreskrifter som meddelas med stöd av 3 kap. 11�13 §§ eller un-
dantag som föreskrivs med stöd av 9 kap. 1 §.

2

Senaste lydelse 1996:528.

3

Senaste lydelse 2003:441.

4

Senaste lydelse 2004:1108.

background image

3

SFS 2008:1127

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifter som har

meddelats av Sjöfartsverket anses vid tillämpningen av förordningen vara
meddelade av Transportstyrelsen.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008