SFS 2008:1128 Förordning om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

081128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning
m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 4, 5, 9 och 13 §§ förordningen (1982:569) om

lotsning m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

1

Transportstyrelsen får efter samråd med Försvarsmakten meddela

föreskrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn till militära förhållan-
den.

5 §

2

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela före-

skrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn till förhållanden som hänför
sig till farvattnens beskaffenhet, fartygs last eller bemanning eller andra om-
ständigheter av betydelse för sjösäkerheten eller miljön.

9 §

3

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de

föreskrifter i övrigt som behövs för lotsning av fartyg och annat biträde av
lots åt fartyg än lotsning.

13 §

4

Kopia av dom i mål om ansvar för brott mot denna förordning ska

sändas till Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:278.

2

Senaste lydelse 2003:86.

3

Senaste lydelse 1986:301.

4

Senaste lydelse 1986:301.

SFS 2008:1128

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008