SFS 2008:1130 Förordning om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

081130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:898) om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:898) om inrättande, ut-

vidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ska ha följande
lydelse.

1 §

Sjöfartsverket beslutar enligt 1 och 2 §§ lagen (1983:293) om inrät-

tande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela föreskrif-

ter enligt 3 § lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled
och allmän hamn.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1130

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008