SFS 2008:1131 Förordning om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

081131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid
för sjömän;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:962) om vilotid för

sjömän

1

dels

att i 2 § ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

2

Föreskrifter om verkställighet av lagen (1998:958) om vilotid för sjö-

män samt ytterligare föreskrifter om arbetsordning på fartygen och om an-
teckningar om vilotid får meddelas av Transportstyrelsen. Föreskrifter om
tillsynsförrättningar utom riket, som Transportstyrelsen får meddela med
stöd av 6 kap. 4 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), ska meddelas i
samråd med Utrikesdepartementet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 2003:444.

2

Senaste lydelse 2002:459.

SFS 2008:1131

Utkom från trycket
den 12 december 2008

3

SFS 2008:1103–1172

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008