SFS 2008:1132 Förordning om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

081132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik
med höghastighetsfartyg;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1355) om trafik

med höghastighetsfartyg

dels

att i 2, 4–7 och 9 §§ ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska

bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form,

dels

att i 5 och 6 §§ ordet ”verket” ska bytas ut mot ”styrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1132

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;