SFS 2008:1133 Förordning om ändring i förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.

081133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1822) om
ikraftträdande av lagen (1998:489) om
försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse, m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1822) om ikraftträ-

dande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkorts-
återkallelse, m.m.

1

dels

att i 2, 5 och 7 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transport-

styrelsen”,

dels

att 6 § ska ha följande lydelse.

6 §

2

Innan Transportstyrelsen bestämmer avgifternas storlek och när de

ska betalas ska styrelsen samråda med Ekonomistyrningsverket och med
länsstyrelserna.

Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från skyldigheten att

samråda med verket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 2003:523
5 § 2003:523
7 § 2003:523.

2

Senaste lydelse 2003:523.

SFS 2008:1133

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008