SFS 2008:1134 Förordning om ändring i förordningen (1999:991) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

081134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:991) om
förarbevis för moped klass I och för terrängskoter;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:991) om förarbevis

för moped klass I och för terrängskoter

dels

att i 2, 5�7, 9�12 och 17 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ i olika böjningsformer

ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att 16 § ska ha följande lydelse.

16 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att viss utbildning

som har bedrivits utan tillstånd enligt lagen (1999:877) om förarbevis för
moped klass I och för terrängskoter och som har genomgåtts före den 1 juli
2000 ska utgöra sådan utbildning som avses i 1 och 2 §§ samma lag. På mot-
svarande sätt får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att visst kun-
skapsprov som inte har anordnats enligt lagen om förarbevis för moped
klass I och för terrängskoter och som har avlagts före den 1 juli 2000 ska ut-
göra sådant kunskapsprov som avses i 1 och 2 §§ samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1134

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008