SFS 2008:1135 Förordning om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

081135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:151) om
marktjänster på flygplatser;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2�4 §§ förordningen (2000:151) om mark-

tjänster på flygplatser

1

ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Trans-

portstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 2004:1130
3 § 2004:1130
4 § 2004:1130.

SFS 2008:1135

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008