SFS 2008:1136 Förordning om ändring i förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

081136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:17) om
förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på
fordonsområdet;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:17) om förrätt-

ningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

dels

att i 5 och 6 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut

mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form,

dels

att 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Avgifterna ska vara kostnadsbaserade och beräknade så att full kostnads-

täckning vid effektivt resursutnyttjande uppnås i respektive besiktningsor-
gans verksamhet. Verksamheten ska på längre sikt varken ge överskott eller
underskott. Avgifterna ska vara lika över hela landet.

4 §

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om avgifternas storlek

ska styrelsen samråda med Ekonomistyrningsverket och med det berörda
besiktningsorganet.

Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från skyldigheten att

samråda med verket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1136

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008