SFS 2008:1137 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

081137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2–7 §§ förordningen (2001:651) om väg-

trafikdefinitioner

1

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 2007:220
4 § 2001:1004
6 § 2003:1029.

SFS 2008:1137

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008