SFS 2008:1138 Förordning om ändring i förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg

081138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:439) om lastning
och lossning av bulkfartyg;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2 och 3 §§ förordningen (2003:439) om last-

ning och lossning av bulkfartyg ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot
⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1138

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008