SFS 2008:1139 Förordning om ändring i förordningen (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg

081139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:440) om
säkerheten på örlogsfartyg;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:440) om säkerhe-

ten på örlogsfartyg

dels

att i 1 § ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

Transportstyrelsen får i fråga om örlogsfartyg meddela föreskrifter för

verkställigheten av bestämmelserna i 1 § samt föreskrifter om anmälan av
inträffade olycksfall eller olyckstillbud, uppkomna skador samt vidtagna åt-
gärder av betydelse för fartygets sjövärdighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1139

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008