SFS 2008:1140 Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

081140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga
myndigheter m.m. i fråga om internationella
transporter inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:786) om behöriga

myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES)

1

dels

att i 2 § ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att i 2 § ordet ”Tullverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att 9 § ska ha följande lydelse.

9 §

2

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av

denna förordning när det gäller transporter som avses i förordning (EEG) nr
684/92, förordning (EEG) nr 881/92, förordning (EEG) nr 3118/93 och för-
ordning (EG) nr 3298/94.

Rikspolisstyrelsen får i fråga om polismän och Tullverket får i fråga om

tulltjänstemän meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i
denna förordning om hindrande av fortsatt färd. Innan sådana föreskrifter
meddelas ska dessa myndigheter samråda med varandra.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 2 § 2003:49.

2

Senaste lydelse 1999:557.

SFS 2008:1140

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008