SFS 2008:1141 Förordning om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

081141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:780) om
biluthyrning;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 1, 10, 15 och 16 §§ förordningen (1998:780)

om biluthyrning

1

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

1 § 2001:664
16 § 1999:1142.

SFS 2008:1141

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008