SFS 2008:1142 Förordning om ändring i förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

081142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:713) om
försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna
hastighet;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2002:713) om försöksverk-

samhet med varierande högsta tillåtna hastighet ska ha följande lydelse.

5 §

Innan Vägverket meddelar föreskrifter enligt 3 § ska Transportstyrel-

sen samt den polismyndighet, länsstyrelse och väghållare som berörs få till-
fälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1142

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008