SFS 2008:1143 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

081143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 5 och 20 a §§ förordningen (2003:396) om

elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

5 §

Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den freds-

tida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer
som avses i 1 kap. 8 § andra stycket lagen (2003:389) om elektronisk kom-
munikation. Post- och telestyrelsen ska då beakta frågor om prioriterade
abonnemang och krigsabonnentplaner.

Innan föreskrifter som avser den fredstida planeringen för totalförsvarets

behov av elektroniska kommunikationer meddelas ska Post- och telestyrel-
sen samråda med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.

20 a §

1

Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som behövs
för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och som bedrivs av
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbe-
vakningen, polisen, Kriminalvården och Tullverket.

Undantag gäller även för radioanvändning i den mån den behövs för att

tillgodose sådan verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet eller hälsa
som bedrivs av

1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som anges i bi-

lagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap så-
vitt avser fredstida krishantering,

2. kommun eller landsting enligt lagen (2006:544) om kommuners och

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap,

3. kommun, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket eller länsstyrelse såvitt av-

ser räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

4. den som äger eller utövar farlig verksamhet på en anläggning och som

enligt beslut av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta be-
redskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder
för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön,

1

Senaste lydelse 2008:466.

SFS 2008:1143

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1143

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

5. Strålsäkerhetsmyndigheten såvitt avser rådgivning enligt förordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor,

6. kommun eller landsting såvitt avser akutsjukvård och katastrofmedi-

cinsk beredskap enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

7. alarmeringsföretag i verksamhet där myndigheter bistås med stöd av la-

gen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,

8. koncessionshavare och elleverantörer enligt ellagen (1997:857) såvitt

avser verksamhet som är av omedelbar betydelse för att upprätthålla elöver-
föringen, och

9. den som enligt radio- och TV-lagen (1996:844) eller tillståndsvillkor

som meddelats med stöd av den lagen är skyldig att kostnadsfritt sända var-
ningsmeddelande eller meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en
myndighet begär det.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)