SFS 2008:1143 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

081143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:396) om <br/>elektronisk kommunikation;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 5 och 20 a �� f�rordningen (2003:396) om</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">elektronisk kommunikation ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Post- och telestyrelsen f�r meddela s�dana f�reskrifter om den freds-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tida planeringen f�r totalf�rsvarets behov av elektroniska kommunikationer<br/>som avses i 1 kap. 8 � andra stycket lagen (2003:389) om elektronisk kom-<br/>munikation. Post- och telestyrelsen ska d� beakta fr�gor om prioriterade<br/>abonnemang och krigsabonnentplaner. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Innan f�reskrifter som avser den fredstida planeringen f�r totalf�rsvarets</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">behov av elektroniska kommunikationer meddelas ska Post- och telestyrel-<br/>sen samr�da med F�rsvarsmakten och Myndigheten f�r samh�llsskydd och<br/>beredskap. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>20 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft11">Undantag enligt 3 kap. 8 � andra stycket 3 lagen (2003:389) om</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">elektronisk kommunikation g�ller f�r s�dan radioanv�ndning som beh�vs<br/>f�r att tillgodose allm�n ordning, s�kerhet eller h�lsa och som bedrivs av<br/>F�rsvarsmakten, Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap, Kustbe-<br/>vakningen, polisen, Kriminalv�rden och Tullverket. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Undantag g�ller �ven f�r radioanv�ndning i den m�n den beh�vs f�r att</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tillgodose s�dan verksamhet som avser allm�n ordning, s�kerhet eller h�lsa<br/>som bedrivs av </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som anges i bi-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">lagan till f�rordningen (2006:942) om krisberedskap och h�jd beredskap s�-<br/>vitt avser fredstida krishantering, </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. kommun eller landsting enligt lagen (2006:544) om kommuners och</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">landstings �tg�rder inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser i fredstid och h�jd<br/>beredskap, </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. kommun, Transportstyrelsen, Sj�fartsverket eller l�nsstyrelse s�vitt av-</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ser r�ddningstj�nst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. den som �ger eller ut�var farlig verksamhet p� en anl�ggning och som</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">enligt beslut av l�nsstyrelsen enligt 2 kap. 3 � f�rordningen (2003:789) om<br/>skydd mot olyckor �r skyldig att i sk�lig omfattning h�lla eller bekosta be-<br/>redskap med personal och egendom och i �vrigt vidta n�dv�ndiga �tg�rder<br/>f�r att hindra eller begr�nsa allvarliga skador p� m�nniskor eller milj�n, </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2008:466. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:1143</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:1143</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">5. Str�ls�kerhetsmyndigheten s�vitt avser r�dgivning enligt f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">(2003:789) om skydd mot olyckor, </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">6. kommun eller landsting s�vitt avser akutsjukv�rd och katastrofmedi-</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">cinsk beredskap enligt h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763), </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">7. alarmeringsf�retag i verksamhet d�r myndigheter bist�s med st�d av la-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">gen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler, </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">8. koncessionshavare och elleverant�rer enligt ellagen (1997:857) s�vitt</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">avser verksamhet som �r av omedelbar betydelse f�r att uppr�tth�lla el�ver-<br/>f�ringen, och </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">9. den som enligt radio- och TV-lagen (1996:844) eller tillst�ndsvillkor</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">som meddelats med st�d av den lagen �r skyldig att kostnadsfritt s�nda var-<br/>ningsmeddelande eller meddelanden som �r av vikt f�r allm�nheten, om en<br/>myndighet beg�r det.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utf�rdad den 27 november 2008.

Regeringen f�reskriver att 5 och 20 a �� f�rordningen (2003:396) om

elektronisk kommunikation ska ha f�ljande lydelse.

5 �

Post- och telestyrelsen f�r meddela s�dana f�reskrifter om den freds-

tida planeringen f�r totalf�rsvarets behov av elektroniska kommunikationer
som avses i 1 kap. 8 � andra stycket lagen (2003:389) om elektronisk kom-
munikation. Post- och telestyrelsen ska d� beakta fr�gor om prioriterade
abonnemang och krigsabonnentplaner.

Innan f�reskrifter som avser den fredstida planeringen f�r totalf�rsvarets

behov av elektroniska kommunikationer meddelas ska Post- och telestyrel-
sen samr�da med F�rsvarsmakten och Myndigheten f�r samh�llsskydd och
beredskap.

20 a �

1

Undantag enligt 3 kap. 8 � andra stycket 3 lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation g�ller f�r s�dan radioanv�ndning som beh�vs
f�r att tillgodose allm�n ordning, s�kerhet eller h�lsa och som bedrivs av
F�rsvarsmakten, Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap, Kustbe-
vakningen, polisen, Kriminalv�rden och Tullverket.

Undantag g�ller �ven f�r radioanv�ndning i den m�n den beh�vs f�r att

tillgodose s�dan verksamhet som avser allm�n ordning, s�kerhet eller h�lsa
som bedrivs av

1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som anges i bi-

lagan till f�rordningen (2006:942) om krisberedskap och h�jd beredskap s�-
vitt avser fredstida krishantering,

2. kommun eller landsting enligt lagen (2006:544) om kommuners och

landstings �tg�rder inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser i fredstid och h�jd
beredskap,

3. kommun, Transportstyrelsen, Sj�fartsverket eller l�nsstyrelse s�vitt av-

ser r�ddningstj�nst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

4. den som �ger eller ut�var farlig verksamhet p� en anl�ggning och som

enligt beslut av l�nsstyrelsen enligt 2 kap. 3 � f�rordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor �r skyldig att i sk�lig omfattning h�lla eller bekosta be-
redskap med personal och egendom och i �vrigt vidta n�dv�ndiga �tg�rder
f�r att hindra eller begr�nsa allvarliga skador p� m�nniskor eller milj�n,

1

Senaste lydelse 2008:466.

SFS 2008:1143

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1143

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

5. Str�ls�kerhetsmyndigheten s�vitt avser r�dgivning enligt f�rordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor,

6. kommun eller landsting s�vitt avser akutsjukv�rd och katastrofmedi-

cinsk beredskap enligt h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763),

7. alarmeringsf�retag i verksamhet d�r myndigheter bist�s med st�d av la-

gen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,

8. koncessionshavare och elleverant�rer enligt ellagen (1997:857) s�vitt

avser verksamhet som �r av omedelbar betydelse f�r att uppr�tth�lla el�ver-
f�ringen, och

9. den som enligt radio- och TV-lagen (1996:844) eller tillst�ndsvillkor

som meddelats med st�d av den lagen �r skyldig att kostnadsfritt s�nda var-
ningsmeddelande eller meddelanden som �r av vikt f�r allm�nheten, om en
myndighet beg�r det.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

;