SFS 2008:1144 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

081144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438)

1

dels

att i 1 kap. 5 och 6 §§, 2 kap. 1–4, 6 och 7 §§, 3 kap., 4 kap. 2, 7 b,

17, 18, 27, 29, 30, 34, 36, 38 och 39 §§, 5 kap. 5, 7 och 10 §§, 6 kap. 1–1 b,
3, 4 och 6–12 §§, 7 kap. 1–3 och 5 §§, 8 kap. 1 och 2 §§, 9 kap. 1–3 och
5 §§, 10 kap. 2 och 3 §§ samt i punkt 4 i ikraftträdande och övergångsbe-
stämmelserna till förordningen ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsfor-
mer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form,

dels

att i 4 kap. 27 §, 6 kap. 8 a §, 9 kap. 2 § och 10 kap. 3 § ordet ”verket”

i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”styrelsen” i motsvarande form,

dels

att 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

10 kap.

1 §

Ett beslut som enligt 9 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska

underställas Transportstyrelsen, ska prövas av behörig befattningshavare hos
styrelsen.

Ett beslut enligt 6 kap. 1, 2, 3, 5 eller 6 § fartygssäkerhetslagen eller enligt

7 kap. 1 eller 2 § denna förordning som har meddelats av en annan befatt-
ningshavare än som sägs i första stycket ska genast underställas denne.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifter som har

meddelats av Sjöfartsverket anses vid tillämpningen av förordningen vara
meddelade av Transportstyrelsen.

1

Senaste lydelse av

2 kap. 7 § 2004:415
3 kap. 6 § 2005:857
4 kap. 2 § 2007:238
4 kap. 7 b § 2007:963
4 kap. 17 § 2007:238
4 kap. 18 § 2007:238
4 kap. 27 § 2007:238
4 kap. 29 § 2007:238
4 kap. 30 § 2007:238

SFS 2008:1144

Utkom från trycket
den 12 december 2008

4 kap. 34 § 2007:238
4 kap. 36 § 2007:238
4 kap. 38 § 2007:238
4 kap. 39 § 2007:238
6 kap. 1 a § 2008:143
6 kap. 1 b § 2008:143
6 kap. 8 a § 2004:415
7 kap. 1 a § 2004:415
10 kap. 2 § 2004:415.

background image

2

SFS 2008:1144

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

;