SFS 2008:1145 Förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

081145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:978) om
trafikskolor;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:978) om trafik-

skolor

1

dels

att i 1, 2, 7, 9, 10 och 12 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer

ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form,

dels

att i 2 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”styrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 10 § 2004:1085.

SFS 2008:1145

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;