SFS 2008:1146 Förordning om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

081146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1169) om
vägtransportledare;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1169) om väg-

transportledare

dels

att i 8�11 och 14 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transport-

styrelsen⬝,

dels

att i 11 § ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1146

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008