SFS 2008:1148 Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

081148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mönstringsförordningen (1984:831);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om mönstringsförordningen (1984:831)

1

dels

att i 1–3 a, 5–9, 12 och 14 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsen”,

dels

att i 14 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”styrelsen”,

dels

att 13 § ska ha följande lydelse.

13 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av mönstringslagen

(1983:929) och denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen. Före-
skrifter angående utlämnande av sjöfartsbok av passmyndighet inom riket
får meddelas efter samråd med Rikspolisstyrelsen. Föreskrifter som rör för-
hållanden utom riket får meddelas efter samråd med Utrikesdepartementet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

1 § 2007:239
3 a § 2007:239
5 § 1989:552.

SFS 2008:1148

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008