SFS 2008:1149 Förordning om ändring i förordningen (2004:1101) om luftfartsskydd

081149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1101) om
luftfartsskydd;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1101) om luftfarts-

skydd

dels

att i 2–5, 7, 10, 12 och 14 §§ ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut

mot ”Transportstyrelsen”

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 a §, samt närmast

före 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förebyggande av brott

1 a §

Transportstyrelsen ska tillsammans med Rikspolisstyrelsen ansvara

för förebyggande av brott mot den civila luftfartens säkerhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1149

Utkom från trycket
den 12 december 2008

5

SFS 2008:1103–1172

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;