SFS 2008:1150 Förordning om ändring i förordningen (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg

081150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:5) om
prissättning vid internationella godstransporter på
väg;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2 och 3 §§ förordningen (2004:5) om prissätt-

ning vid internationella godstransporter på väg ordet ”Vägverket” ska bytas
ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1150

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008