SFS 2008:1151 Förordning om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartsregistret m.m.

081151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1986:172) om
luftfartsregistret m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1986:172) om luftfarts-

registret m.m.

1

dels

att i 2, 15, 20, 24, 26 och 30�36 §§ ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ i olika

böjningsformer ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att 38 § ska ha följande lydelse.

38 §

2

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter i de avseen-

den som anges i denna förordning och föreskrifter om undantag från förord-
ningen. Styrelsen får också i enskilda fall medge undantag från förord-
ningen.

Vid tillämpning av 2 kap. 2 § luftfartslagen (1957:297) ska Transportsty-

relsen beakta vad som följer av gällande avtal mellan Europeiska gemenska-
pen och Schweiziska edsförbundet om luftfart.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 2004:1114
15 § 2004:1114
20 § 2004:1114
24 § 2004:1114
26 § 2005:145
30 § 2004:1114

2

Senaste lydelse 2004:114.

SFS 2008:1151

Utkom från trycket
den 12 december 2008

31 § 2004:1114
32 § 2005:389
33 § 2005:145
34 § 2005:145
35 § 2004:1114
36 § 2004:1114.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008