SFS 2008:1152 Förordning om ändring i förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd

081152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:283) om
sjöfartsskydd;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:283) om sjöfarts-

skydd

1

dels

att i 2�7 och 9 §§ ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ i olika böjningsformer ska

bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att 10 § ska ha följande lydelse.

10 §

2

Ett beslut enligt 9 eller 9 a § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd eller

enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004 som
avser åtgärder mot fartyg och som har meddelats av annan än behörig befatt-
ningshavare hos Transportstyrelsen ska genast underställas denne.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 9 § 2005:856.

2

Senaste lydelse 2005:856.

SFS 2008:1152

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008