SFS 2008:1154 Förordning om ändring i förordningen (1991:1216) om vägtrafikombud

081154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1216) om
vägtrafikombud;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1216) om vägtra-

fikombud

1

dels

att i 1 § ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att 5 § ska ha följande lydelse.

5 §

2

Länsstyrelsen får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela yt-

terligare föreskrifter för verkställigheten av 4 §.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten

av denna förordning i övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 1 § 2001:539.

2

Senaste lydelse 2002:479.

SFS 2008:1154

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008