SFS 2008:1155 Förordning om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

081155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1017) om
statsbidrag till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:1017) om statsbi-

drag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

1

dels

att i 9, 10, 16 och 17 §§ ordet ”Luftfartsstyrelsen” i olika böjningsfor-

mer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form,

dels

att 15 § ska ha följande lydelse.

15 §

2

Banverket får meddela föreskrifter för bidrag som avser sådana an-

läggningar och rullande materiel som avses i 2 § 9. Föreskrifterna ska med-
delas efter samråd med Vägverket.

Övriga föreskrifter om tillämpningen av denna förordning får meddelas

av Vägverket. Föreskrifter som avser sådana åtgärder som avses i 2 § 6 ska
meddelas efter samråd med Banverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsver-
ket. Föreskrifter som avser sådana anäggningar som avses i 2 § 4 ska medde-
las efter samråd med Transportstyrelsen och föreskrifter som avser sådana
anläggningar eller fartyg som avses i 2 § 7 och 8 ska meddelas efter samråd
med Sjöfartsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

9 § 2004:1115
10 § 2004:1115
16 § 2004:1115
17 § 2004:1115.

2

Senaste lydelse 2004:1115.

SFS 2008:1155

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008