SFS 2008:1156 Förordning om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

081156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd
för anställning på fartyg;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 7 och 10 §§ förordningen (1989:548) om till-

stånd för anställning på fartyg

1

ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot

⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

7 § 1998:961
10 § 2007:916.

SFS 2008:1156

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008