SFS 2008:1157 Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

081157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:717) om
undersökning av olyckor;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:717) om undersök-

ning av olyckor

1

dels

att i 12 § ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportstyrel-

sen”,

dels

att i 19, 21 och 23 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Trans-

portstyrelsen”,

dels

att 3–6 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

2

Olyckor eller tillbud som inte är av den art som anges i 2 § lagen

(1990:712) om undersökning av olyckor ska ändå undersökas enligt lagen,
om det är påkallat från säkerhetssynpunkt att undersökningen görs.

Undersökningen görs av
1. Transportstyrelsen, när det gäller olyckor och tillbud som berör vägtra-

fiken, annan luftfart än militär luftfart eller annan sjöfart än militär sjöfart,

2. Försvarsmakten, när det gäller olyckor och tillbud som berör den mili-

tära luft- eller sjöfarten,

3. Statens haverikommission, när det gäller olyckor och tillbud som inte

berör vägtrafiken, luftfarten eller sjöfarten.

Statens haverikommission har rätt att undersöka olyckor och tillbud som

avses i andra stycket 1 och 2, om det finns särskilda skäl.

3 a §

3

När Statens haverikommission ska avgöra om ett tillbud till en järn-

vägsolycka enligt 2 § andra stycket lagen (1990:712) om undersökning av
olyckor eller en olycka eller ett tillbud enligt 3 § andra stycket 3 denna för-
ordning som berör spårtrafiken ska undersökas ska, utöver det som anges i
dessa paragrafer, följande beaktas:

1. olyckans eller tillbudets omfattning,
2. om olyckan eller tillbudet utgör en del av en serie olyckor eller tillbud

av betydelse för systemet som helhet,

1

Senaste lydelse av

12 § 2007:491
19 § 2007:491
21 § 1999:509
23 § 2007:491.

2

Senaste lydelse 2007:491.

3

Senaste lydelse 2007:491.

SFS 2008:1157

Utkom från trycket
den 12 december 2008

6

SFS 2008:1103–1172

background image

2

SFS 2008:1157

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3. olyckans eller tillbudets inverkan på järnvägssäkerhet inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz, samt

4. framställningar från infrastrukturförvaltare (spårinnehavare), järnvägs-

företag, Transportstyrelsen eller från någon annan stat inom EES eller
Schweiz.

4 §

4

Transportstyrelsen och Försvarsmakten får överlåta åt någon annan att

göra en sådan undersökning som sägs i 3 § andra stycket 1 eller 2.

5 §

5

Vad som sägs i denna förordning om tillsynsmyndighet avser de myn-

digheter som anges i 3 § andra stycket 1 och 2.

Om en överlåtelse har skett enligt 2 § till en myndighet eller om under-

sökningen görs av en myndighet enligt 3 § andra stycket 1 eller 2 eller 4 §,
gäller bestämmelserna i 6–8, 10, 11, 13–15 och 17–19 §§ i tillämpliga delar.

6 §

6

Försvarsmakten och Transportstyrelsen ska ställa experter till Statens

haverikommissions förfogande för undersökningar av olyckor eller tillbud
som berör myndigheternas ansvarsområde, om detta inte äventyrar myndig-
heternas möjlighet att fullgöra andra angelägna uppgifter.

Tillsynsmyndigheterna och Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap har rätt till insyn i Haverikommissionens undersökningar, om under-
sökningen berör dessa myndigheters ansvarsområde.

16 §

7

Transportstyrelsen fullgör den rapporteringsskyldighet gentemot In-

ternationella civila luftfartsorganisationen som följer av bilaga 13 till Chica-
gokonventionen.

Transportstyrelsen fullgör också den rapporteringsskyldighet gentemot

Internationella sjöfartsorganisationen som följer av bestämmelser om under-
sökning av olyckor i internationella överenskommelser som har biträtts av
Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 2007:491.

5

Senaste lydelse 2007:491.

6

Senaste lydelse 2007:491.

7

Senaste lydelse 2007:491.