SFS 2008:1158 Förordning om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

081158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1165) om
säkerhet vid tunnelbana och spårväg;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2, 4 och 6–8 §§ förordningen (1990:1165) om

säkerhet vid tunnelbana och spårväg

1

ordet ”Järnvägsstyrelsen” ska bytas ut

mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 2004:531
4 § 2004:531
6 § 2004:531
7 § 2004:531
8 § 2004:531.

SFS 2008:1158

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008