SFS 2008:1159 Förordning om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

081159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan
och redovisning av ekonomiskt bidrag från
Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av
de transeuropeiska transportnätverken;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1997:686) om ansökan och

redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de
svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken ska ha följande ly-
delse.

2 §

1

Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket upprättar och lämnar till EG-

kommissionen ansökningar om bidrag till den svenska delen av de transeu-
ropeiska transportnätverken inom myndigheternas respektive verksamhets-
områden. Detsamma gäller Transportstyrelsen inom luftfartsområdet. An-
sökningarna ska i första hand avse projekt som har nationell prioritet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:7.

SFS 2008:1159

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008