SFS 2008:1160 Förordning om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

081160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1881) om
medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1881) om medgi-

vande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

1

dels

att i 1�4 §§ ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut

mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att 1 § ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 1 § 2007:917.

SFS 2008:1160

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008