SFS 2008:1161 Förordning om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

081161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:185) om
arbetsförhållanden vid vissa internationella
vägtransporter;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:185) om arbetsför-

hållanden vid vissa internationella vägtransporter

1

dels

att i 6, 7, 9, 17, 21 och 24 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsen”,

dels

att i 24 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”styrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

6 § 1995:523
7 § 1998:991
21 § 1998:991.

SFS 2008:1161

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;