SFS 2008:1162 Förordning om ändring i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning

081162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1162) om
skeppsmätning;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1162) om skepps-

mätning

1

dels

att i 2, 5, 6, 8�16, 18, 19, 23�25, 27�36 och 40 §§ ordet ⬝Sjöfartsver-

ket⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsva-
rande form,

dels

att i 5, 8, 13, 19, 29, 30, 35 och 36 §§ ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot

⬝styrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

9 § 1997:682
15 § 2001:805
16 § 2001:805
28 § 2001:805
40 § 1998:1079.

SFS 2008:1162

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008