SFS 2008:1163 Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

081163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1808) om
behöriga myndigheter på den civila luftfartens
område;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2, 4 och 5 §§ förordningen (1994:1808) om

behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

1

ordet ⬝Luftfartssty-

relsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 2006:1398
4 § 2004:1122
5 § 2006:1398.

SFS 2008:1163

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008